概览
主权 R.P.G.执行军团<R P G> / R.P.G<R P G>
安全等级 -0.52
资源等级 I3
行星 7
卫星 66
小行星带 4
星门 3
空间站 0
跳跃 0
击杀NPC 0
击杀舰船 0
击杀逃生仓 0
矿物(推测) 同位原矿, 希莫非特, 杰斯贝聚合矿, 灼烧岩, 灰岩, 凡晶石, 奥贝尔石
天体
>> F-QQ5N 星门(米玛塔尔星系)
>> 1-7B6D 星门(米玛塔尔星系)
>> U-HVIX 星门(米玛塔尔星系)
AS 4-EFLU I - Asteroid Belt 1
AS 4-EFLU IV - Asteroid Belt 1
AS 4-EFLU VII - Asteroid Belt 1
AS 4-EFLU VII - Asteroid Belt 2